ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕ੍ਰਿ ਪਾ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਮਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਸਵੇ ਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇ ਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਜੋ

ਪੰਦ ਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ

ਧ ਰੇ ਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ

ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *