ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ 1 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤ-ਵੇ ਤੇ ਰੋ-ਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰ-ਮ ਕਰ ਲੈਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿ-ਸ-ਮ-ਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਅੱਜ ਦੇ ਟਾ-ਇ-ਮ ਵਿਚ ਔ-ਰ-ਤਾਂ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ-ਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਪੰ-ਡ-ਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਕੇ ਤਵਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਵੇ ਨੂੰ ਏ-ਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁ-ਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਬ ਦਾ ਜੀ-ਵ-ਨ ਵੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ-ਬ-ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ-ਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂ-ਡੇ

ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾ-ਫ਼ ਸੁ-ਥ-ਰਾ ਰੱ-ਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ ਭ-ਰ-ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁ-ੜ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿ-ਗ-ੜ-ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾ-ਰ-ਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ.ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ

 

ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਹਾ-ਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *