ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ -ਗੈਸ-ਤੇਜਾਬ-ਕਬਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ-ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖਾਓ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀ ਆਏਗਾ ਸੂਗਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਿਹਰਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੈਸ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ,ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟਾਪਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੌਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸੌਫ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ 1 ਚੱਮਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰ-ਗ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *