ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੁਮਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾ ਰ ਗ ਉਪਰ ਘੱਟ ਕ ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰ ਭ ਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇ ਸ ਤ ਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ।ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱ ਕ ੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ।ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਉਹੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ”ਅਤੇ ਦਿ ਲਾ ਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜੀ ਆਵੇਗੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਬਰ ਮੱਲ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ । ਉਸ ਲਕੜ ਵਿਹੜੇ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ।ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜ ਲ ਦੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ”ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ।

ਸੀਮਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾ ਈ ਸਾ ਹ ਬ ਵੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਕੜ ਕਿਵੇ ਆਵੇ ਗੀ ।ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋ ਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘ ਬ ਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਤੱਕ-ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ।ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇ ਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਇ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਜਾ ਣ ਗੀ ਆਂ ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀ ਰਵਾਗੀ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *