ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਕੈਦ ਨਿਉਂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ

ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਦੱਸਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.