ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਟੈਸਟ

ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰਿਨ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ

ਦੱਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲਗੇਟ ਟੁੱਥ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਲੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਿਰਕਾ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਨਾ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨਟ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ਾਬ ਹੀ

ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.