ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬਚਨ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਰੇਗੀ

ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਪਲੰਘ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਬੌਂਕਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ

ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਨਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਲਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਹੈਚਾਚਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਲੋ ਪਲੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.