ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰੋ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਪੈਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ

ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ

ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡਿਓ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਪੈਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੌਪਾਈ

ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.