By | November 27, 2021

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱ ਸਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿ ਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾ ਡੀ

ਆਂ ਰਿਹਾ ਕੰਬ ਰਹਿ ਗ ਈ ਆ।। ਉਸ ਨੇ ਸਾ ਡੀ ਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋ ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਜਾ ਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲ ਤ ਸਮ ਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀਨਹੀਂ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋ ਟੀ ਉ ਮ ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰ ਗ ਲੈਂ ਡ ਚ ਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿ ਖੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰ ਗ ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾ ਪ ਸ ਆ ਗ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਉ ਹ ਪੰਜਾ ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉ ਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ ੜ੍ਹ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ ਕੱ ਢ ਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਉ ਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾ ਇਮ ਕੱ ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱ ਕ ਔ ਰਤ ਚੁਣਿ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ 2

ਸ ਮੈ ਸ ਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾ ਇ ਨ ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋ ਰ ਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂ ਯੂ ਦਾ ਬੈ ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾ ਲ ਜ ਦੇ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੀ ਤ ਲਾ ਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿ ਸਰ ਚ ਕ ਰ ਨ ਲ ਈ ਕਿ ਹਾ। ਰਿ ਸਰ ਚ ਕੋਈ ਮ ਜਾ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੋ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਏਹ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾ ਈ ਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮ ਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖ ੜ੍ਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *