ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹ ੜੀ ਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਸ ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਪੂਰ ਦੀ ਐਡ ਕੀ ਏਕ ਰੁ ਮਾ ਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਵੀਰਾ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿ ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਡਾਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਗਲਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕ ਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *