ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ

ਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ ਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਦੀ ਦੇ ਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ ਜੋ ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਉ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ ਦੱ ਸਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਹ ਰ ਕਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇ ਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਿਚ ਰੰ ਗੇ ਹੱ ਥੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇ ਹ ਵ ਪਾਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁ ਝ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਟਿਓ ਕੇਕ ਦੇਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *