ਇੱ ਕ ਲਾ ਬੈ ਠ ਕੇ ਦੇ ਖ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾ ਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕ ਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੰਚਾ ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮ ਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *