ਰਿ ਸ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾ ਰ ਤਾ ਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਘ ਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿ ਹਾ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਡ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਣੀ ਸਕੀ ਸਾ ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਪ ਣੀ ਸਕੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਕ ਸ ਬੰ ਧ ਬਣਾ ਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ ਰ ਦਾ ਫਾ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਉਸੇ ਹੀ ਲਡ਼ ਕੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੁ ਲਾ ਸਾ ਹੇਲਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਇ ਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤ ਲਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋ ਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਏਕ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਏ ਨੀ ਸਾ ਰੀ ਗ਼ੈ ਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾ ਉਣ ਦੇ ਆ ਰੋ ਪ ਦੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿ ਫ਼ ਤਾ ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੌਂ ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਣੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਇ ਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰ ਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਡੀ ੳ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *