ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਉਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸੋ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ ਹੇ ਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਪਹੇਲੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬ ਹੁ ਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੇਲੀਆ ਬਿ ਲੁ ਪ ਤ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ 10 ਲੋਕ ਜਾ ਣ ਤਾ 11 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰ- ਵਿਆਹ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ 10 ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ- ਸਿਵੇਆ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਤਿ ਸ ਰੀ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕ ਟੋ ਰਾ ਲੇ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰ- ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਚੌਥੀ ਪ ਹੇ ਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀ ਜ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਨਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤਰ- ਲੋਂਗ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰ ਹਿ ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾ ਇ ਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *