ਤੌਬਾ ਇਹਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ

ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਓਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗ ਲ ਤ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਗ ਲ ਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਠੀਕ ਐ ਕੋਈ ਨ੍ਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇਹਾਂ ਵ੍ਹੱਟ ਏਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਨੀ ਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ

ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ ਲ ਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਦਿਉ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਡ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ਼ ਲ ਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.