1 ਮ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱ ਚ ਆਪ ਣੇ ਬੈ੍ਸ ਟ ਨੂੰ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਕ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋ ਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅ ਜਿ ਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇ ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵ ਰ ਤ ਣੀ ਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰ ਤ ਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾ ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰ ਦਰਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪੀ ਓ।

ਜਿ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਫੇ ਵੀ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰ ਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀ ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਡ੍ਰੇਟਿ ਡ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅ ਦ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਅ ਰੀ ਪ੍ਰੋਡ ਕਟ ਦਾ ਇਸ ਤੇਮਾਲ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਨੈਚ ਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹ ਨ। ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰ ਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾ ਡੀ ਰੇਤੀਲੇ ਬ ਹੁਤ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *