22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅ ਣ ਵਿ ਆ ਹੀ ਕੁ ੜੀ

ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਦੱਸੀ। ਦਰ ਅਸਲ ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ ਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਕੁ ਸਾ ਲ ਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਭੰ ਗ ੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਿਚ ਗ ਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝਟ ਮੰਨ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਮੋ ਗੇ ਜਿ ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਧਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌ ਲੀ ਕੁ ੜੀ ਨੂੰ ਮੋ ਹਿ ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾ ਲਏ।

ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੈ ਗ ਨ ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁ ਣ ਵਿ ਆ ਹ ਕਰ ਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿ ਆ ਹਿ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁ ੜੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮ ਹੀ ਨੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿ ਆ ਤੇ ਬਾ ਅਦ ਵਿਚ ਪੇ ਟ ਵਿਚ ਮਾ ਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂ ਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਿ ਚ ਦੇ ਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *