ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਕ ਮ ਜੋਰੀ ਦਾ 100% ਘਰੇਲੂ ਤੇ

ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁ ਸ ਖਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਸੌਂਫ ਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੁਹਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੌਗੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ

ਇਸ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਚਾ ਰ ਕਾਜੂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿ ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਗੁੜ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜ ਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿ ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐ ਕ ਸ ਸਾ ਈ ਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *