ਕਾਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲਡ ਡ ਰਿੰ ਕ ਪੀਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ ਗ੍ਹਾ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅ ਮ ਰੀ ਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਸੀ।

ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਪਕ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁ ਣ ਤਾੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੀਏਗਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾੜੇਗਾ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇ ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਕੋਲਡਰਿੰਕ ਪੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਖਮ ਭਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਿ ਖਾ ਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉ ਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੀ ਕੋ ਲ ਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗ ਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿ ਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇ ਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *