ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਰੰਗ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾ ਸ ਅ ਨੋ ਖੀ ਘ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਯ ਕੀ ਨ ਕਰਨਾ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿ ਗਿ ਆ ਨ ਯ ਕੀ ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਹਜੂਰ ਸਾ ਹਿ ਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿ ਆ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱ ਡ ਣ ਤੇ ਮਜ ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀ ਹਜੂਰ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚਮ ਤ ਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁ ਰੂ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦੇ ਦਰ ਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅ ਨਾ ਜ ਦੇ ਟ ਰੱ ਕ ਮਿ ਲ ਦੇ ਜੋਕਿ ਕਦੇ ਕੰ ਪ ਨੀ ਨੇ ਤਿ ਆ ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰਾ ਨਾ ਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿ ਆ ਨੀ ਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿ ਆ ਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹਿ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ

ਵਿ ਗਿ ਆ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ ਰਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕ ਮ ਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆ ਜਗਵਾ ਉਤੇ ਭਰ ਰੱਖੀ। ਓਹ ਅੰ ਮ੍ਰਿ ਤ ਵੇਲੇ ਗਾ ਗ ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾ ਤਕ ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਓਹਨਾ ਨੂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾ ਅ ਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਵਾ ਪਿ ਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿ ਗਿ ਆ ਨੀ ਅਚਾ ਨਕ ਗਾ ਇ ਬ ਹੋਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਲੱਗਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟੇ ਨਾ ਲਭੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫੋ ਨ ਵੀ ਬੰ ਦ ਸੀ।

ਓਹਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕ ਮੇ ਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦ ਸਿ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਓਹ ਲੰ ਗ ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਓਹ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੈ ਕਿੱ ਥੇ ਗਿਆ ਮੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਇ ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਓਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀ ਜੰਗਲ ਕਿਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਓਹ ਬਜਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਯ ਮੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਰੂੰਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *