ਸੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਕ ਕੰਮ

ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਦਾ ਅ ਹਿ ਮ ਹਿੱ ਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇ ਹ ਦਾ ਦੇ ਸੁ ਪ ਨਿ ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿਚ ਸੱ ਚੀ ਘ ਟ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਵਿਗਿ ਆ ਨ ਇਸਨੂੰ ਦਿ ਮਾ ਗ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਕਿ ਰਿ ਆ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇ ਹ ਦਾ ਦੇ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਮਣੇ ਅਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇ ਸੁ ਪ ਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿ ਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ ਵਾ ਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਸੁਣੀ ਹੈ

ਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਦੇ ਸੁ ਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿ ਹ ਦਾ ਆ ਉਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਤੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੁ ਪ ਨਾ ਰੋ ਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਨ ਮੀਤ ਸਿੰਘ 1991 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅ ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹ ਲੁਧਿ ਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਉਸਦੀਆ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਓਹ ਪੰ ਜ ਵਾ ਭਰਾ ਸੀ

ਜੋਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਾਤ ਸੁ ਪ ਨੇ ਨਾਲ ਡ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁ ਖਾ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉ ਸ ਦਾ ਸ਼ ਰ ਕਾ ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁ ਪ ਨੇ ਆ ਉਂ ਦੇ ਸਨ ਕੇ ਓਹ ਸੱ ਪ ਨਲ ਘਿ ਰੀ ਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਹ ਦ ਰ ਦ ਉਸਨੂੰ ਅ ਸ ਲ ਵਿਚ ਮਹਿ ਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੁ ਖਾ ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਰਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਜਦੋਂ ਕੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਦੇ ਡਾ ਕ ਟ ਰ ਕੋ ਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦ ਵਾ ਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸੁ ਪ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉ ਮ ਰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇ ਨਿ ਸ਼ਾ ਨ ਜ ਖ ਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਬੀ ਮਾ ਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਨ ਰ ਕ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਕ ਸਿ ਆ ਣਾ ਨੂੰ ਬੁ ਲਾ ਇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱ ਪ ਦੇ ਜ਼ ਹਿ ਰ ਦਾ ਨਿ ਸ਼ਾ ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿ ਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈ ਲ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰ ਜੇ ਉਤੇ ਪੇ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਆਲ ਮ ਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿ ਵਾਰ ਅਰ ਦਾਸ ਕਰਨ ਗੇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆ ਰਾ ਮ ਦੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਓਹ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਆ ਦ ਮੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁ ਰਾ ਣੇ ਜ ਨ ਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉ ਸ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਪੈਸੇ ਕ ਰ ਜੇ ਤੇ ਦੇਕੇ ਲੋ ਕਾ ਤੋ ਵਿਆਜ ਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱ ਟ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ ਰ ਚਾ ਨ ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਸ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਕਰਕੇ ਪ ਤ ਨੀ ਮ ਰ ਗਈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਇਹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *