ਸੇਹਲੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ

ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਲਾਉਂਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਿਸ ਜਲਦੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਠੀਕ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ

ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਧੌਣ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਸੂਰੀ ਲਾਲ
ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਦੰਦੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨ

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਦ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *