ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਧਰ ਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਧਰ ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਦਰਅਸਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸਾਦੀ ਸਿਹਤ

ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾ ਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ

ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੀਕ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *