ਵੇਖੋ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ

ਇਕ ਔ ਰ ਤ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖਡ਼੍ਹੇ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔ ਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰ ਤ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੰ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਔ ਰ ਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅੌਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਅੌਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔ ਰ ਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਸ ਕਰ ਦੇਊਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਡ਼ਿ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੀਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੱ ਕੇ ਮਾ ਰ ਨ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱ ਕਾ ਮੁੱ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੌਰਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔ ਰਤ ਕੈਮਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਔਰ ਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡ ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਅੌਰਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਭਾਲਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔ ਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਪਾਸੀ ਲੰਗਰ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔ ਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾ ੜਾ ਚੰ ਗਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *