ਰੋਜ਼ਨਾ ਲੰਡਨ ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਥੋਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੇ ਵੀ ਅ ਮੀ ਰ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ ਵਾ ਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਗ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜ ਰੂ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ ਆ ਦਾ ਮੰ ਨ ਦੇ ਨੇ । ਜਿਵੇਂ ਮੁ ਸ ਲਿ ਮ ਧ ਰ ਮ ਦਾ ਮੱ ਕਾ ਮ ਦੀ ਨਾ । ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦਾ ਵਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅ ਕੇ ਸਿ ਰ ਕਾ ਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀ ਸਗੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਜ ਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲਾ ਹੈ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲ ਮਾਨ ਪਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮ ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਬਰੀ ਭ ਗ ਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ।

ਚਰਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾ ਰੇ ਟੂਰਿ ਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਉਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜ ਵਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਯੇਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿ ਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯ ਕੀ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਹ ਰਸਿ ਮਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐ ਮਾ ਜ਼ੋ ਨ ਵਿੱਚ ਪਿ ਛ ਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇ ਕੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਿਕ ਟਰ ਇੱਕ ਬ ਲੌਗਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਸ ਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੈਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿ ਕ ਟ ਰ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿ ਨ ਰ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਡਰਾ ਇੰਗ ਰੂ ਮ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਡਰਾ ਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਐਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮ ਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜੀ ਪਿਓਰ ਕ੍ਰਿ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛਿ ਆ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਫੋਟੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਵਿਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰਸੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇ ਵਿਕ ਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱ ਥ ਫ ੜਿ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਸ ਵੀ ਰ ਕੋਲ ਲੇ ਗਿਆ । ਤੇ ਉਸ ਤਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵਾ ਈ ਟ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *