ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਹੋਇਆ ਚਮਤ’ਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋ ਮਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱ ਕ ੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸੰ ਤਾ ਮ ਹਾ ਪੁ ਰ ਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੁ ਰੂ ਸਾਹਿਬ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰ ਗ ਰ ਲਗਾ ਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰ ਸੋ ਈ ਨ ਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦਾ ਕਿ ਰ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਦੇ ਸ਼ ਜ ਰੂ ਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿ ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰ ਥਾ ਰੱਖੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮ ਰ ਦਾਸ ਜੀ

ਨੇ ਲੰ ਗ ਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉ ਪ ਦੇ ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕ ਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਕਰਨ ਗੇਆ। ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਦਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰ ਗ ਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇ ਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਹ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 17 ਲੰ ਗ ਰ ਚਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜ ਗ ਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਚੇ ਲੰਗਰ ਸ ਵੇ ਰੇ ਚਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੀ ਘ ਟ ਨਾ

ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਇਕ ਸਿੰਘ ਬਾ ਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇ ਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱ ਟਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾ ਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈਕੇ ਗਏ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਗੱ ਟਾ ਬਾ ਲ ਣ ਦਾ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵ ਸਥਾ ਕਰ ਦੇਵੋ

ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰ ਗ ਰ ਵਿਚ ਅ ਚਾ ਰ ਦਹੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਸੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾ ਦੇ ਤੁਸੀ ਬਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁ ਕ ਮ ਦੀ ਪਾ ਲ ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਿੱ ਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱ ਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੌ ਲਾ ਪਾ ਉ ਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾ ਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਬਾਸੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾ ਦੇ ਅ ਚਾ ਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱ ਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਾ ਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮ ਝਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਦਿਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰ ਗ ਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰ ਗ ਰ ਦੀ ਬੇ ਅ ਦ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤ ਸੱ ਲੀ ਨਾ ਆਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁ ਰ ਕੀ ਤੋ ੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਰ ਕਤ ਦਿਖਾ ਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਉਤੇ ਰਗ ੜਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਬੁੰਦ ਘੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕ ਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਾ ਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਲੰਗਰ ਵਿਚ 40 ਮਣ ਦੇਸੀ ਘੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰ ਗ ਰ ਦਾ ਸਨ ਮਾਨ ਮੰਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *