ਮੁੜ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ

ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿਫਰ ਤੀਹ ਦੱਸ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੀਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ

ਕਢਵਾਉਣੇ ਸਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਚ ਰੋਗ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਠ ਚਾਰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ

ਫੇਰ ਉਭਰੀ ਭੋਜਾਨੀ ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕਆਸੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਨ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਰਗ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੂਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਮਿਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *