ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੈਰਨ ਚੀਚੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਮਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਤੀ ਐਨਆਰਆਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਹ ਉਨੱਨਵੇਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਵਾਧੂ ਵੱਧ ਲੁਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਸੁੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਫੌਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਿੱਸਦੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚੀ ਦਿਸਦੀ ਜੂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *