ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਇਆ

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਘ ਟ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦਸਨ ਜਾ ਰਹਿ ਹਾ ਜੋਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅ ਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇ ਅ ਦ ਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾ ਜ਼ ਮੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਦੁ ਬ ਈ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਸ

ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਆਏ ਅਜੀਬ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੌ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ
ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਰਾ ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜ ਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ ਅ ਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਓਹਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੇਇਕ ਧਰਮ ਸਰ ਵਉਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੇਇ ਜਤ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੌ ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸ ਜਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘ ਟ ਨਾ ਦੁ ਬ ਈ

ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਗਾ ਉਣ ਲਗੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋ ਸੰ ਭ ਦਿ ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਘ ਟ ਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾ ਆਏ ਅਤੇ ਓਹ ਵੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਓਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੌਜ ਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇ ਅ ਦ ਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੀਆ ਸਜਾਵਾ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *