ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਾਲ ਗਰਲ ਅਗੋ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਆਗੀ

ਉਹ ਏਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਹ ਕੇ ਪੌਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਏਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਮ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਆਰ ਦਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸੋਚੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ

ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੱਨ ਜਨਵਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਰ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਟੈਮ ਵਾਅਦਾ ਥੀਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਗਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.