ਪਾਗਲ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮ ਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜੈਕ ਅਤੇ ਫੇਰੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਏਅਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਜੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ

ਗੱ ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕ ਕੇ ਘਰੇ ਜੈਕ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਚੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੈਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੈਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੈਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕ ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱ ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੈਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜੈਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੇਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿ ਸ ਟ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *