ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੰ ਗੇ ਹੱ ਥੀਂ

ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸੌ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੂਟ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲਈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨ ਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਿ ਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਕਤੀਂ ਮਾ ਲ ਪਿਓਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆ ਆਰੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ

ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮਾ ਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਲਵਾ ਦੇ ਤਾਗੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧਾ ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਾ ਨ ਲ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *