ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭੂਤਨੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਤੀਕ ਰਹੀਮੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਏ ਪੁਕੂ ਕੈਸਿਟ ਆਸ਼ਕ ਪਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਹੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ

ਮੈਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਤਾਈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਹੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦਈਏ ਦੇਖੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੁਲ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਪਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸੁਆਦ

ਦਿਖੇ ਇਸ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਨੇ ਕੈਸਿਗ ਬੜੇ ਸੂਰ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੀਕ ਸਕਦੈਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਿਗਮ ਦੱਸਦਈਏ ਦੇਖੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੁਲ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਪਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸੁਆਦ ਦਿਖੇ ਇਸ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਨੇ ਕੈਸਿਗ ਬੜੇ ਸੂਰ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ

ਹੈ ਆਪ ਤੀਕ ਸਕਦੈਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਿਗਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਸਨੂੰ ਗੈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਕਿ ਪੇਟ ਸਕੈਨ ਇੱਕਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਏਂਗੇ ਸੇਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਤੀਸ ਚੀਫ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਲਗਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਸਨੂੰ ਗੈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਕਿ ਪੇਟ ਸਕੈਨ ਇੱਕਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਏਂਗੇ ਸੇਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਤੀਸ ਚੀਫ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਲਗਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *