ਦੇਖੋ ਹੋਟਲ ਚ ਆਏ ਕੁ ੜੀ ਨਾਲ ਬੰ ਦੇ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਬ 10 ਵਜੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਇਕ ਲੜ ਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਟਲ ਪੁੱ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲ ੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ ਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋ ਇ ਨ ਕਾ ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥੋ ਪਾ ਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਟ ਲ ਦੀ ਭੰ ਨ ਤੋ ੜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਉ ਕਤ ਦੋਹੇ ਲੜਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ

ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੈ ਗ ਸ ਟ ਰ ਹੋਣ ਸ ਬੰ ਧੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁ ਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸਨ ਤੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁ ਹਾ ਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਸ਼ੀ ਆਂ ਖਿ ਲਾ ਫ ਸ ਖ ਤ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਕਪੂਰ ਹੋਟਲ ਦੀਆ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਕ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਦੋ ਲੜਕਿ ਆਂ ਵੱਲੋ ਹੋਟਲ ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋ ਇ ਨ ਕਾ ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਹੋਟਲ ਮਾ ਲ ਕ ਤੇ ਹ ਮ ਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਭੰ ਨ ਤੌ ੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਇਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜੇ ਰੇ ਇ ਲਾ ਜ ਹੋਟਲ ਮਾਲਿ ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *