ਦੇਖੋ ਸ਼ਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕਲੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ

ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਬ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਲਈ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਬ ਲੈਣ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾੜ੍ਹ ਤੇ ਗਈ ਉਤਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਊਂ

ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹ ਦੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਬ ਚੂਸਦਾ ਕੁੜੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਦੀ ਕੀ ਅੰਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਘਟਦਾ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਬ ਚੂਸਣੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕਦੀ ਅੰਬ ਖਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *