ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ

ਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਂ ਪਲ ਤੇ ਬੌਬ ਨੀਰਸ ਨਹੀਂ ਪਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂ ਕਿਸੀ ਹਿਪੋ ਜੱਸੇ ਬੜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆ ਸੁਣ ਲਿਊਂਗੇ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਂ ਪਲ ਤੇ ਬੌਬ ਨੀਰਸ ਨਹੀਂ ਪਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂ ਕਿਸੀ ਹਿਪੋ ਜੱਸੇ ਬੜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਤੀਕ ਰਹੀਮੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ

ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਏ ਪੁਕੂ ਕੈਸਿਟ ਆਸ਼ਕ ਪਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਤੀਕ ਰਹੀਮੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਏ ਪੁਕੂ ਕੈਸਿਟ ਆਸ਼ਕ ਪਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ

ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਹੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਤਾਈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ

ਕਿਸਕੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਸਤੀ ਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੀ ਸਭੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਦੀ ਹੈ ਉਰੂਗੀਰ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਸਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੰਕੇਟ ਫੈਲਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਨ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਬਲੈਂਕੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ

ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਾਬ ਕੋਲਕ ਹਾਕੀ ਬੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਕੇ ਲਘੂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੰਕੇਟ ਫੈਲਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਨ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਬਲੈਂਕੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਾਬ ਕੋਲਕ ਹਾਕੀ ਬੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਘੰ

Leave a Reply

Your email address will not be published.