ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਟਰੰਕ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ,ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਦੇ ਮੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾ ਵ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਓਹ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾ ਤਮਾ ਤੋ ਕੁ ਛ ਮੰ ਗ ਕੇ ਅਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੇ ਮੇ ਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈ ਇਹਦਾ ਕ ਰ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮ ਨ ਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇ ਹ ਦਾ ਦੀ ਘ ਟ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਸੁ ਣ ਕੇ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋਵੋ ਗੇ

ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਇਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੁ ਧਿ ਆ ਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮ ਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਓਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿ ਸਤ ਰ ਦਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿ ਵਾਰ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ ਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕ ਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਓਹ ਪਤਨੀ ਨਲ ਬਹੁਤ ਖੁ ਸ਼ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਔ ਲਾ ਦ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਔ ਲਾ ਦ ਦਾ ਸੁਖ ਜ ਰੂ ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਅਮ ਰੀਕਾ ਤੋ ਦਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਚਾ ਪੈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਦ ਰ ਬਾ ਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਦ ਲ ਅਵਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾ ਅ ਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਲ ਨੰ ਗੇ ਪੈ ਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁ ਖ ਨਾ ਪੂ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਦਰ ਬਾਰ ਸਾ ਹਿ ਬ ਪ ਹੁੰ ਚ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *