ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਹਿਗੇ ਅੱਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਮੇਹਰ

ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. [2] [8] ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਿorsਮਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. [8] ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠ, ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਲੰਮੀ ਖੰਘ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. [1] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. [1] 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 22% ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. [2] ਹੋਰ 10% ਮੋਟਾਪਾ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ. [2] [9] [10] ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ, ਆਇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. [3] ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, 15% ਕੈਂਸਰ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਹਿ humanਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਪਸਟੀਨ -ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ

ਇਮਯੂਨੋਡਿਫੀਸੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (ਐਚਆਈਵੀ) [2] ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. [11] ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. [11] ਲਗਭਗ 5-10% ਕੈਂਸਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. [12] ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. [2] ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣ, ਕੁਝ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੰਪਰਕ. [14] [15] ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. [16] ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ. [16] [17] ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. [2] [4]

ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. [2] ਉੱਨਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. [2] ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. [11] ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ averageਸਤਨ 80%ਹੈ. [18] ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਲਈ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ survivalਸਤ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 66%ਹੈ. [5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *