ਜਦੋ ਆਇਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਡਾਰਗੀ

ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਟਵੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਲਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਅਪਨਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੂਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਡਮ

ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਕਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੀ ਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੁੰਡਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਰ

ਮੈਡਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੂ ਕੀ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀਹ ਮਨਕਰਨ ਦਿਆਵਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਦਾ ਤਿੱਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *