ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ

ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨ੍ਹੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ ਸਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੌਂਡਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ

ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਆਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *