ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸੁਣੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ ਤ ਮ ਹੋਜੂ ਸ਼ੂ ਗ ਰ

ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਹੋਵੇ ਤਿੱਨ ਸੌ ਅੱਸੀ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗ ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਦੂਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਹੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਧ ਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚ ਬਾ ਚ ਬਾ ਕੇ ਖਾ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਹ ੜੇ ਦਾ ਸੇਵ ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਮਣ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਦੀ ਗੁਠ ਲੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡ ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਥੇ ਇਸ ਪਾ ਊਡਰ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾ ਰਡ ਨੰਬ ਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਅ ਦਾ ਕਾ ੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਅ ਦੇ ਡੰ ਡਿ ਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿ ਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾ ਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿ ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਇਸ ਕਾ ੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਖ ਤ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਸਖਿ ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾ ਨੁਸ ਖਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂ ਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਝੂ ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾ ਣ ਪੀ ਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗ ਲ ਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁ ਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕ ਸਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *