ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹਦਾ ਦੀਆ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਰਾ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਪਰ ਮਾ ਤਮਾ ਦੀਆ ਖੇਡਾਂ ਕੋਈ ਵਿ ਰ ਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮ ਰ ਜੀ ਵੱ ਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਆ ਪ ਣੀ ਮਿੱ ਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰ ਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ

ਜਿ ਹ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇ ਪ੍ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਦੀ ਲਾ ਠੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਰ ਨਾ ਲ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾ ਤ ਨਿਰ ਯਾਤ ਦਾ ਕਰੋ ਬਾਰ ਸੀ। ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਕਾ ਫੀ ਧੰ ਨ ਧੋ ਲ ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਿਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਜ਼ ਤ੍ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਮੈ ਦਾ ਰੂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਦਿ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਮ੍ਰਿ ਤ ਛ ਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਵਿ ਆ ਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲ ੜ ਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਦ ਤਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਸੀ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱ ਖ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿ ਹਾਂ ਤ ਹੋਇਆ। ਸਮਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾ ਰੂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਾ ਵੀ ਜਾ ਣ ਲੱਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿ ਨ ਫੋ ਨ ਆ ਇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੀ ਮਾ ਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਹਸ ਪ ਤਾ ਲ ਵਿਚ ਦਾ ਖ ਲ ਕਰ ਵਾ ਇ ਆ ਅਤੇ ਹ ਸ ਪ ਤਾ ਲ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਟੇ ਊ ਮ ਰ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *