ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਕੁੜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਨਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੱਖੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਕੂਲਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੌਸਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਆਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਪ ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਨਨ ਫੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *