ਕੁੜੀ ਦੇ 7 ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਅੱਜ ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਦੋ ਸੌ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਪ ਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਮੰਗਦੀ
ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੀਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਸੱਤਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਲਾਕਿੰਗ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੌਂਕੀ ਓ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਥਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਹ ਲਵਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *