ਕਿਉ ਜਨਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਅੌਰਤ ਦੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱ ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੌਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ ਲ ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ ਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔ ਰ ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ

ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ ਲ ਤ ਛਾ ਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾ ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੂੰਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ
ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਔ ਰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *