ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਕੁਸ਼ਤ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਧੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਂਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਪ ਲਿਪ ਕਰਨ ਦੇਈਵਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ

ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੈੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੀਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈੱਲ ਦੀ ਵਾਰਡ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੂਸ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਧੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਚੀਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ

ਯਾਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਸੀ ਧੀ ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫੇਰੂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੀਹ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸਦੇ ਇਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿੱਨ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *