ਇਕ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ।

ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਾ ੜੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂ ਜ ਣ ਲਈ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੋ ਊ ਗੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾ ਦ ਸਾ ਨ ਜ਼ ਰ ਆਇਆ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਕੋ ਲੇਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੇ ਗਲਤ।

ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿ ਸ਼ਵਾ ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮ ਜ ਬੂ ਰੀ ਸੀ ਕੇ ਚੋ ਰੀ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ

ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾ ਬੀ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾ ਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘ ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ

ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਂ ਡੇ ਧੋਣ ਕੱ ਪ ੜੇ ਧੋਣਾ ਸ ਫਾ ਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿ ਸ਼ ਵਾ ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿ ਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ15 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠ ਲਕੋਈਆਂ । ਉਹ

ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰ ਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆ ਦ ਤ ਉਸਦੀ ਚੋ ਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾ ਰ ਵਿ ਸ਼ ਵਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿ ਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੋ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱ ਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ

ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟੀ ਨ ਟਾ ਇ ਮ ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿ ਹੀਆਂ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪ ਹ ਰਨ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਪੋ ਟੇਸ਼ ਣ

ਖ ਰਾ ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਾ ਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾ ਰ ਦਾ ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖ ਰਾ ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾ ਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *