ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਫੜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ neighborੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ” (ਲੇਵੀਆਂ 19:18). ਰੱਬ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ” ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 5)

ਮਿਸ਼ਨਾਹ (ਯਹੂਦੀ ਮੌਖਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠ) ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ, ਇੱਛਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ (ਟ੍ਰੈਕਟੇਟ ਬੇਰਾਕੋਥ 9: 5). ਰੱਬੀਨਕ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ” (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 9: 9). ਰੱਬੀ ਡੇਵਿਡ ਵੋਲਪੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “… ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ … ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ

ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “… ਪਿਆਰ … ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.” [49] ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੌਂਗ ਆਫ਼ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ

ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਰੂਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਏਲੀਯਾਹੂ ਏਲੀਏਜ਼ਰ ਡੇਸਲਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਹੂਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਾ” (ਉਸਦੇ ਮਿਚਤਾਵ ਮੀ-ਏਲੀਯਾਹੂ, ਵੋਲਯੂਮ 1) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਰਗ
ਈਸਾਈ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਹੈ (1 ਜਨ 4: 8). ਆਦਮੀ ਅਤੇ womanਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ Greek ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਰੋਸ —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *