ਅ ਸ ਥਾ ਨ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਹ ਰ ਇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ

ਅਸੀ ਗੁ ਰੂ ਦ ਵਾ ਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਥਾਨਾ ਸਾ ਹਿ ਬ ਜਡਮ ਗੋ ਲੀ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿ ਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱ ਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮ ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਵਾਰ ਕ ਦ ਮ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਇ ਸ਼ ਨਾ ਨ ਕਰਨ

ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਏਥੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁ ਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੰ ਗ ਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਾ ਥਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱ ਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉ ਦਾ ਰ ਕਰੋ। ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ

ਵਰਦਾਨਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰਾ ਨ ਥਾ ਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰ ਦਾਨ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰ ਦ ਵਾ ਰੇ ਦੇ ਸ ਰੋ ਵ ਰ ਵਿਚ ਜਿ ਹ ੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕ ਰੇ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾ ਹਠ ਤੀ ਰ ਥਾਂ ਦਾ ਲਾ ਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਥੇ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮ ਰ ਦਾ ਸ

ਜੀ ਇਥੇ ਗੰਗਾ ਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਰੇ ਰੁ ਕ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਗੰ ਗਾ ਇ ਨਾ ਨ ਕਰਨ ਜੰਦੇ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋ ਹ ੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾ ਰੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਹ ੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋ ਦੂ ਰੋ ਸੰਗਤਾ ਏ ਥੇ

ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਉਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦ ਰਿ ਆ ਵੀ ਸੰ ਗ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਠ ਕਰ ਕੇ ਇ ਸ਼ ਨਾ ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੀ ਰ ਥਾ ਦਾ ਲਾ ਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉ ਦਾ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੁ ਰਦੁ ਆਰਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੱ ਸਿ ਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਭ ਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕ ਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *