ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਭਾ ਣਾ

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁ ਨੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰੀ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲ ਗ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲ ਇਹਦਾ ਦੀ ਇਕ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰੀ ਘ ਟ ਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੁ ਣਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਏਅਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਫ ਲਾ ਈ ਟ ਉਦਾਂ ਭ ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ ਰਾ ਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬ ਕੁ ਝ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਫ ਲਾ ਈ ਟ ਨੇ ਉ ਡਾ ਣ ਭਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਨ ਕੁਝ ਵ ਦੀ ਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾ ਤ ਰੀ ਆਪਣੇ ਸ ਫ਼ ਰ ਨੂੰ ਵਦੀਆ ਨਜਾਰੇ ਲੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮ ਜ਼ਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਅ ਚਾ ਨ ਕ ਮੌ ਸ ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ ਆ ਦਾ ਖ ਰਾ ਬੀ ਆ ਗਈ

ਅਤੇ ਅਚਾ ਨਕ ਜਹਾਜ ਦਾ ਸੰ ਤੁ ਲ ਨ ਵਿ ਗ ੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਜਹਾਜ ਜ ਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਉਸ ਫ ਲਾ ਈ ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌ ਜ ਵਾ ਨ ਸੀ ਜੋਕਿ ਸ ਟੱ ਡੀ ਵੀ ਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕਨੇਡਾ ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲ ੜ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੌ ਸ ਮ ਖ ਰਾ ਬ ਦੇਖਕੇ ਪਾਠ ਕ ਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕੁਝ ਬਿਲ ਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਗਿਆ ਅਤੇ ਜ ਹਾ ਜ ਦੇ ਪਾ ਇ ਲ ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁ ਨ ਹਿ ਰੀ ਕੱ ਪ ੜਿ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ ਸਾਨ ਆਇਆ

ਜਿਸ ਦੇ (sent with love effect)ਆਉਂ ਦੀਆ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਅਤੇ ਫਲਾ ਈਟ ਬਿਲ ਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਸਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜ ਹਾ ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਫ ਲਾ ਈ ਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘ ਟ ਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *